Formule 1

Open Formule 1 Kalender 2021

28-03-2021

Grand Prix van BahreinBahrein International Circuit

18-04-2021

Grand Prix van Emilia-Romagna ItalieAutodromo Enzo e Dino Ferrari

09-05-2021

Grand Prix van SpanjeCircuit de Catalunya - Barcelona

23-05-2021

Grand Prix van MonacoCircuit de Monaco

06-06-2021

Grand Prix van AzerbeidzjanBaku Street Circuit

13-06-2021

Grand Prix van CanadaCircuit Gilles Villeneuve (Montreal)

27-06-2021

Grand Prix van FrankrijkCircuit Paul Ricard

04-07-2021

Grand Prix van OostenrijkRed Bull Ring

18-07-2021

Grand Prix van EngelandSilverstone Arena Grand Prix Circuit

01-08-2021

Grand Prix van HongarijeHungaroring

29-08-2021

Grand Prix van BelgiëLe Circuit de Spa-Francorchamps

05-09-2021

Grand Prix van NederlandCircuit Zandvoort

12-09-2021

Grand Prix van ItaliëAutodromo nazionale Monza

26-09-2021

Grand Prix van RuslandSochi Autodrom

03-10-2021

Grand Prix van SingaporeMarina Bay Circuit

10-10-2021

Grand Prix van JapanSuzuka

24-10-2021

Grand Prix van de Verenigde StatenCircuit of the Americas

31-10-2021

Grand Prix van MexicoAutódromo Hermanos Rodríguez

07-11-2021

Grand Prix van BraziliëAutódromo José Carlos Pace (Interlagos)

21-11-2021

Grand Prix van AustraliëAlbert Park Street Circuit

05-12-2021

Grand Prix van Saoedi ArabieJeddah Street Circuit

12-12-2021

Grand Prix van Abu DhabiYas Marina Circuit

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

In de voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.    Organisator: de natuurlijke- of rechtspersoon, die zich verbindt tegen een vergoeding Arrangementen te organiseren en uit te voeren.
2.    Reisbegeleider: Het personeel in dienst van de Organisator met inbegrip van de hulppersonen die niet in dienst zijn van organisator, maar wel dienst doen in zijn opdracht. 
3.    Reiziger: de persoon waarvoor tegen een vergoeding een Arrangement of een gedeeltelijk Arrangement wordt uitgevoerd na afsluiting van een overeenkomst, niet noodzakelijkerwijs zijnde de Opdrachtgever. 
4.    Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Organisator. 
5.    Aanvraag: verzoek tot het samenstellen van een Arrangement.
6.    Offerte: voorstel voor een Arrangement met opgave van de Prijs en bijkomende voorwaarden en condities.
7.    Prijs: tegenprestatie in geld te voldoen door Opdrachtgever met betrekking tot het Arrangement.
8.    Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Organisator, in welke vorm dan ook. 
9.    Arrangement: een door de Organisator samengesteld pakket van diensten. Denk hierbij aan een toegangsbewijs voor een Grand Prix, een hotelovernachting(en), vervoer, maaltijden en activiteiten. Alle zaken welke niet door de Organisator worden geregeld en of bemiddeld worden niet gezien als behorend tot het Arrangement en komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever/Reiziger.
10.    Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Organisator afgesloten Overeenkomst, in welke vorm dan ook, met betrekking tot een Arrangement.
11.    Bagage: zaken die Organisator in het kader van dat deel van de Overeenkomst dat ziet op personenvervoer op zich neemt te vervoeren. 
12.    Handbagage: bagage, met inbegrip van levende dieren, die Reiziger gemakkelijk draagbaar mee kan voeren.
13.    Vervoerder: natuurlijke- of rechtspersoon, die zich verbindt personen te vervoeren in opdracht van de Organisator per auto, vliegtuig, trein, touringcar of boot of welke andere vorm van transport dan ook alsmede diens personeel.
14.    Toegangsbewijs: het bewijs wat toegang verschaft tot het geboekte evenement/activiteit.

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN 

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen, Offertes en Overeenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van eventuele geschillen.
2.     De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever of derde(n) wordt door Organisator uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.     Afwijking van deze Algemene Voorwaarden geldt slechts, indien en voor zover Organisator die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd, en geldt slechts voor dat ene geval. 

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1.    Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een aangeboden Arrangement heeft geaccepteerd. Aanbod en acceptatie geschieden schriftelijk. 
2.    De verplichtingen van Organisator gelden eveneens tegenover Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Opdrachtgever is gehouden Reizigers te wijzen op hun rechten en verplichtingen volgend uit de Overeenkomst en deze voorwaarden.
3.    Na Aanvraag door Opdrachtgever stuurt Organisator een Offerte.  Eerst na ondertekening door Opdrachtgever en ontvangst door Organisator van de Offerte komt de Overeenkomst tot stand. 

ARTIKEL 4 BEEINDIGING OVEREENKOMST

1.    Organisator kan het voortzetten van een Arrangement onmiddellijk staken en aldus de Overeenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van Organisator/ Reisbegeleider kan worden gevergd dat hij de Reiziger verder begeleid. Organisator kan in dat geval Reiziger gelasten het gezelschap onmiddellijk te verlaten.
2.    Organisator is in een geval zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, niet gehouden Reiziger/Opdrachtgever enige schade te vergoeden.
3.    Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Organisator bestelde reis afzien, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. 
4.    In geval Organisator bij een besteld arrangement niet volgens afspraak verschijnt, heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling. 
5.    Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Organisator gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
6.    Organisator is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden indien niet uiterlijk bij aanvang van het Arrangement, waaronder begrepen de dag van vertrek, indien een reis daarvan deel uitmaakt, de Prijs is betaald.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN REIZIGER

1.    Reiziger is gehouden:
a.     Door Organisator in alle redelijkheid gegeven aanwijzing of instructies op te volgen.
b.     Zich aan de wettelijke bepalingen van de te bezoeken landen alsmede de veiligheid instructies van de vervoerder en de beheerder van de geboekte faciliteiten op te volgen . Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door Reiziger wordt op deze verhaald. Organisator is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele schade welke voortkomen uit het niet opvolgen van de instructies van de vervoerder
2.     Reiziger is verplicht zich gedurende de reis te onthouden van:
a.      Beschadiging en/of overmatige verontreiniging van de door de Organisator ter beschikking gestelde vervoersmiddelen, hotelkamers of alle andere ter beschikking gestelde faciliteiten.
b.     Het overmatige gebruik van alcoholhoudende dranken.
c.     Het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen.
d.     Het gebruiken van rookwaar in strijd met de plaatselijke wetgeving of de regels van de vervoerder(s).
e.     Agressie, het plegen handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens anderen. 
f.     Het op enigerlei wijze hinderen van de Organisator of de door hem ingehuurde partijen in de uitoefening van zijn of haar taak. 
3.     Reiziger is gehouden de vooraf overeengekomen arrangementsprijs te betalen.
4.     Activiteiten die niet behoren tot het Arrangement geschieden voor rekening en risico van Reiziger.
5.     Het opgeven van de persoonsgegevens
a.     Opdrachtgever c.q. Reiziger dient Organisator correct en tijdig te informeren inzake wijzigingen van reisgegevens. Indien Opdrachtgever c.q. Reiziger dit nalaat is Organisator niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane vertragingen. Schrijffouten of foutieve vermeldingen van onder meer persoonlijke- en/of reisgegevens dienen onverwijld medegedeeld te worden aan Organisator en zijn na acceptatie van de bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 2 voor rekening van de Opdrachtgever. 
b.     Alle reserveringen moeten worden gemaakt op de naam van de reiziger exact zoals deze in het paspoort en/of identiteitskaart vermeld staat. Naamswijzigingen, voor of na ticketuitgave, worden door de luchtvaartmaatschappijen niet toegestaan. Dit betekent dat als een reiziger ook maar de kleinste naamswijziging doorgeeft, de reservering door de luchtvaartmaatschappij geannuleerd zal worden en de reiziger genoodzaakt is een nieuwe vlucht aan te vragen. Organisator is niet verantwoordelijk voor namen die verkeerd zijn doorgegeven door de klant ten tijde van de boeking, resulterend in extra kosten of geheel verlies van de waarde van het ticket.
c.     Alle door Organisator geboekte vliegtickets kunnen door niemand anders gebruikt worden dan door degene op wiens naam het ticket geboekt staat. Ook tegoeden op tickets uitgegeven door Organisator kunnen enkel gebruikt worden door de persoon met de exacte naam die op het ticket vermeld staat. Organisator is niet verantwoordelijk voor extra kosten of tarieven die gepaard gaan met het heruitgeven van een vliegticket op naam van iemand anders.
6.     Indien Reiziger(s) zich om wat voor reden dan ook niet tijdig meldt/aanwezig is bij een afgesproken ontmoetingspunt/ophaallocatie, dan zal de Organisator ervoor kiezen om de reis zonder deze reizigers voort te zetten. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de gevolgschade zijn niet verhaalbaar op de Organisator.
7.     Indien u een arrangement heeft geboekt waarbij gebruikt wordt gemaakt van een vliegtuig dan adviseren wij u dringend om voor Europese bestemmingen twee uur voor vertrek van het vliegtuig aanwezig te zijn en voor bestemmingen buiten Europa, drie uur voor vertrek aanwezig te zijn. Luchtvaartmaatschappijen kunnen vluchten overboeken. Het is daarom aan te raden om vroeg in te checken. Iedere luchtvaartmaatschappij heeft haar eigen beleid met betrekking tot de vergoeding die toegekend wordt als een passagier aan boord van een vliegtuig wordt geweigerd. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor passagiers die aan boord geweigerd zijn wegens overboeken van de luchtvaartmaatschappij.
8.    Iedere Reiziger dient zich geïnformeerd te houden over eventuele wijzigingen, vertragingen en afgelastingen met betrekking tot geboekte vluchten. Kosten veroorzaakt voor het niet naleven van deze verplichting, worden niet vergoed.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN ORGANISATOR

1.     Organisator is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde (hand)bagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren en te begeleiden.
2.     Organisator is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot een vervoermiddel of andere geboekte faciliteiten te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel of geboekte faciliteit te (doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet van Vervoerder of beheerder van de geboekte faciliteit kan worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert of ontvangt. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
3.     Organisator is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met boeking of anderzijds conform de Wet Persoonsregistraties.
4.     Organisator is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem daartoe noodzaken, het geboekte arrangement geheel of gedeeltelijk te staken. Organisator stelt Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en voorziet Reiziger, indien mogelijk, van de redenen en de door Organisator te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur van het staken.
5.        Organisator is gerechtigd om een arrangement te doen uitvoeren door een andere Organisator zonder dat daarvan voorafgaand schriftelijk kennis dient te worden gegeven.

ARTIKEL 7 BETALING

1.     Betalingen door Opdrachtgever/Reiziger aan Organisator dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daaronder tevens begrepen algemeen erkende vormen van elektronische betaling, tenzij anders overeengekomen.
2.     Organisator verstuurt te allen tijde een factuur aan Opdrachtgever/Reiziger. Betaling door Opdrachtgever/Reiziger dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is Opdrachtgever/Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht. 
3.         In geval van ontbinding op grond van artikel 4 lid 6 is Opdrachtgever ten titel van schadevergoeding de volledige reissom verschuldigd.
5.     Indien Opdrachtgever/Reiziger jegens Organisator in verzuim blijft, is hij verplicht wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt, Organisator de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. 
6.     Organisator is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever/Reiziger te verrekenen met zijn schulden aan Opdrachtgever/Reiziger.
7.    Het overeengekomen factuurbedrag dient Opdrachtgever/Reiziger in zijn geheel over te maken op het rekeningnummer zoals vermeldt op de factuur, met dien verstande dat de reissom uiterlijk één dag voor uitvoering van de overeenkomst door Organisator moet zijn ontvangen. In geval van Boekingen waarbij redelijkerwijs niet meer aan bovenstaande is te voldoen kan betaling geschieden bij de Reisleider of een andere vertegenwoordiger van de Organisator. Het bepaalde in artikel 4 lid 6 is echter onverminderd van toepassing.
8.     Uitvoering op grond van de Overeenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Organisator en tevoren aan Opdrachtgever/Reiziger bekend zijn gemaakt. De door Organisator gehanteerde tarieven zijn inclusief B.T.W. tenzij anders vermeldt.
9.     Organisator is gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Organisator aan Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van betaling.
10.     Organisator is in geval Opdrachtgever nalaat dit voorschot tijdig te betalen, gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. Door Organisator reeds gemaakte kosten, verband houdend met het uit te voeren Arrangement, zullen in rekening worden gebracht.
11.     Het op de factuur vermeldde voorschot dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij door beide partijen anders overeengekomen en vermeldt op de toegezonden factuur.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER

1.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat Reiziger, door welke oorzaak dan ook, niet tijdig voor aanvang van het geboekte Arrangement  aanwezig is. De Arrangementsprijs wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
2.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de documenten met betrekking tot Reiziger, die van zijn zijde voor het vervoer vereist zijn, door welke oorzaak dan ook, niet naar behoren aanwezig zijn. 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

1.    Indien Organisator door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming kan Organisator niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
2.    In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming Organisator niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.
3.    Van overmacht is sprake bij:
-    Aanslagen op luchthavens, meer in het bijzonder de luchthaven(s) die direct zijn betrokken bij de uitvoering van een Arrangement;
-    Stakingen van luchtvaarpersoneel, meer in het bijzonder stakingen op de luchthaven(s) die direct zijn betrokken bij de uitvoering van een Arrangement;
-    Het niet vertrekken van een vlucht of het vertraagd vertrekken van een vlucht, om wat voor reden dan ook.

ARTIKEL 10 TOEGANGSBEWIJS

1.    De Overeenkomst welke de Opdrachtgever/ Reiziger is aangegaan met Organisator, om in het bezit te komen van een Toegangsbewijs, is niet te annuleren. De Organisator kan in het geval van een onmogelijkheid om van een Toegangsbewijs gebruik te kunnen maken een bemiddelende rol spelen voor Opdrachtgever/Reiziger om dit Toegangsbewijs de verkopen aan derde. Restitutie van het bedrag zal alleen plaatsvinden indien een derde dit Toegangsbewijs heeft overgenomen minus de bemiddelingskosten van 20% van de kostprijs van het Toegangsbewijs. Het reserveringsbedrag wat Organisator in rekening heeft gebracht zal niet worden gerestitueerd. 
2.    Het Toegangsbewijs voor Opdrachtgever/Reiziger welke enkel een los Toegangsbewijs hebben aangekocht, zullen deze ongeveer 2 weken voor aanvang van het evenement aangetekend ontvangen. De Toegangsbewijzen worden aangetekend opgestuurd. Voor verlies van deze Toegangsbewijzen door derden tijdens verzending is Organisator niet verantwoordelijk.  Opdrachtgever/Reizigers welke deelnemen aan een begeleide Arrangement zullen deze ontvangen van de Reisbegeleider voor aanvang van het Arrangement.  Vanaf het moment van overdracht is de Opdrachtgever/Reiziger zelf verantwoordelijk voor Toegangsbewijs en is Organisator gevrijwaard van elke verantwoording.

ARTIKEL 11 ANNULERING

1.    Opdrachtgever heeft in geval van annulering slecht dan recht op terugbetaling van een deel of geheel de Prijs indien Opdrachtgever daartoe een annuleringsverzekering heeft afgesloten en die verzekering dekking biedt voor de annulering, waarbij het terug te betalen bedrag is gemaximeerd op het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van Opdrachtgever wordt uitgekeerd aan de Organisator. 
2.    Indien Opdrachtgever geen annuleringsverzekering heeft, bestaat in geval van annulering geen enkel recht op terugbetaling van (een deel van) de Prijs.
3.    De reserveringskosten komen nooit in aanmerking voor restitutie.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN ORGANISATOR

1.     Organisator is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens de uitvoering van vervoer de Reiziger is overkomen. Organisator is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Organisator niet heeft kunnen vermijden en waarvan Organisator de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Organisator in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is afhankelijk van de geldende plaatselijke wetgeving waaronder de vervoerder valt
2.     Organisator is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de (hand)bagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt: door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of  door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulks een Organisator de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Organisator mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage is beperkt tot een bedrag van € 750,- per Reiziger. 
3.     In geval van vertraging waarvoor Organisator aansprakelijk is en welke resulteert in schade voor de Opdrachtgever/Reiziger is Organisator aansprakelijk tot een maximum van € 1000,-. 
4.     Indien de Opdrachtgever en/of Reiziger wil afwijken van de ophaaltijd die wordt voorgesteld door de Opdrachtgever, is Organisator niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig aanwezig zijn op het vliegveld of een andere plaats van bestemming.
5.     Indien een reiziger vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risico voor zichzelf kan betekenen zal Organisator niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood of een verergering van de betreffende ziekte of dit letsel, mits de schade het gevolg is van die toestand of een verergering daarvan. 

ARTIKEL 13 VERZEKERINGEN

1.     Reiziger/Opdrachtgever kan Organisator opdragen voor diens rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke Organisator niet aansprakelijk is. 
2.     Indien Reiziger/Opdrachtgever aan Organisator heeft opgedragen zodanige, dan wel een zeer beperkte verzekering af te sluiten en Organisator heeft de opdracht aanvaardt en bevestigd, zal Organisator aansprakelijk zijn voor de schade, die voor Reiziger/Opdrachtgever voortvloeit uit het niet ten uitvoer brengen van de aan Organisator gegeven opdracht. 
3.     Organisator kan ingeval sprake is van zeer waardevolle (hand)bagage Reiziger/Opdrachtgever verplichten een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te sluiten. Organisator kan in zo’n geval Reiziger/Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren. 

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER

1.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de documenten met betrekking tot Reiziger, die van zijn zijde voor het vervoer vereist zijn, door welke oorzaak dan ook, niet naar behoren aanwezig zijn. 
2.     Opdrachtgever/ reiziger dient zich zelf op de hoogte te brengen aan welke eisen een reiziger moet voldoen om naar de geboekte bestemming te kunnen reizen. Indien bij controle niet de vereiste documenten kunnen worden overlegd dan zal de reis desnoods worden vervolgt zonder de personen waarvan de documenten niet in orde zijn.

ARTIKEL 15 KLACHTEN

1.     Indien een klacht over uitvoering van Overeenkomst is ontstaan dient deze direct kenbaar te worden gemaakt aan de Reisbegeleider, of dient deze direct per telefoon kenbaar gemaakt te worden aan Organisator. Klachten of gebreken dienen binnen 2 weken na constatering of ontdekking te worden gemeld bij Organisator. Na ommekomst van deze termijn is Organisator niet gehouden klachten in behandeling te nemen of genoegdoening te verschaffen.
2.     Organisator bevestigt de ontvangst van de schriftelijke klacht die aan haar is gericht binnen 5 werkdagen. Binnen 21 dagen na dagtekening zal Organisator uitspraak doen met betrekking tot de schriftelijk ingediende klacht. Organisator stelt de klager schriftelijk in kennis van haar reactie op de klacht en de conclusie(s) die hieraan verbonden zijn. 
4.     Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien deze betrekking heeft op een Overeenkomst waarbij Organisator alleen als uitvoerende partij in opdracht van derden betrokken is, en/of deze geen betrekking heeft op het vervoer dat is verricht door Vervoerder of diens gedragingen. 
5.     Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen zal de klager hierover schriftelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van de beweegreden(en). 
6.     De hoogte van een eventuele financiële tegemoetkoming zal in verhouding staan met de geleverde dienstverlening en de hoogte van het overeengekomen reisbedrag gekoppeld aan de Overeenkomst, maar kan en zal deze nooit overstijgen.

ARTIKEL 16 GESCHILLEN

1.     Organisator spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen. 
2.     Reiziger moet ingeval hij Organisator aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Organisator melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.
3.    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
4.    De rechtbank te ‘s- Hertogenbosch is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de Aanvraag, Offerte of Overeenkomst.

F1 Tickets
in 5 stappen

Authorised
Ticket
Reseller


Altijd op de hoogte zijn?

Autosport Vision

Officieel partner van:

en nog vele andere circuits.